הארץ ומצוותיה

טיפול בגינת בית משותף בשביעית

[פורסם בתחומין יד 55]

הרב יעקב אריאל
השכנים אינם שומרי מצוות ואינם מוכנים לפנות לגנן שומר שמיטה. מה לעשות? האם עלי לשכור מכספי גנן שומר שמיטה? האם ניתן להשתמש ב'היתר מכירה' כדי להינצל מאיסור?
הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן וראש מכון התורה והארץ, שולל פתרון זה ומציע - להפקיר את החלק היחסי בקרקע המשותפת.

מצות אכילת פירות שביעית

[פורסם בתחומין כח 331]

הרב חיים יואל בלוך
רבים נוטים להעדיף פירות נוכרים בשנת השמיטה, כדי שלא 'להסתבך' עם ההלכות הכרוכות בקדושה זו. מסתבר שאכילת פירות שביעית זו לא רק זכות, אלא מצווה - "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה". האם זוהי מצוות עשה? האם קיימת חובה לאכול מהפירות?
הרב חיים יואל בלוך, ראש כולל משפטי ארץ בעופרה, מברר את גדרי המצוה.

תרומות ומעשרות לאחר היתר מכירה

[פורסם בתחומין ז 18]

הרב יצחק אייזיק הרצוג
פירות נוכרי שנקטפו ע"י ישראל חייבים בתרומות ומעשרות. ומה בשמיטה? ע"פ היתר המכירה הקרקע שייכת לגוי אך פירותיה של ישראל; האם דין הפירות כדין פירות שביעית הפטורות מתרו"מ, או שמא שביעית לא חלה על פירות היתר המכירה?
הרב הרצוג זצ"ל, הרב הראשי השני לישראל, סבור שיש להפריש תרו"מ בלא ברכה.

יציאה לחוץ-לארץ

[פורסם בתחומין ט 257]

הרב חיים סבתו
איסור היציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ נפרץ בדורנו, עד שלרבים נדמה כאילו אינו קיים כלל. הרב סבתו, ר"מ במעלה אדומים, מבאר את גדרי האיסור ע"פ דברי הראשונים והאחרונים. במאמר קיימת חלוקה בין: יציאה לדבר רשות או מצווה, חילוק בין כהן לישראל, בין יציאה זמנית לקבועה, ועוד. למסקנת הרב סבתו - רק מיעוט הפוסקים מתיר טיולים בחו"ל, ובוודאי אין זו מידת חסידות.

יציאה מארץ ישראל לחוץ-לארץ

[פורסם בתחומין כ 399]

הרב שלמה דיכובסקי
שלא כרב סבתו, מרחיב הרב דיכובסקי, חבר ביה"ד הגדול בירושלים, את ההיתר המוזכר הראשונים לצאת לחו"ל "להרווחה" (להרוויח כסף מעבר לצורך הקיומי) - גם לטיולי נופש לצורך להתרעננות, להרחבת הדעת, לביקור קרובי משפחה ולהשתטח על קברות צדיקים. עם זאת, הוא מסייג את דבריו וקובע שזהו 'היתר הלכתי' ואינו מידת חסידות.

תרבות טיולי חו"ל

[פורסם בתחומין כ 407]

הרב ישראל רוזן
גם הרב רוזן מרחיב את ההיתר לטיולי נופש, אלא שלדבריו עיקר ההיתר נעוץ בארעיותו של הטיול, הווא אומר - הנסיעה צריכה להיות תכליתית ועניינית ובלא שהיות מיותרות. נסיעה בקבוצה מאורגנת עונה על דרישה זו, אך לא טיולי שוטטות, וקל וחומר שאסורה נסיעה שמגמתה התחברות עם תרבות נכר.

עבור לתוכן העמוד