שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1428: שלח כ"ו בסיון תשע"ב 13/06/2012

רבי מלכיאל אשכנזי ר"ף-ש"ף (1520-1620) בערך.

"הרב הגדול, החכם השלם, החסיד העניו מוהר"ר מלכיאל אשכנזי" כך כותב עליו השל"ה הקדוש בספרו 'שני לוחות הברית' דף רכז. אין לנו כמעט ידיעות מתולדות חייו של אדם גדול זה. אנסה לאסוף את המעט הידוע לנו אודותיו. לא ידוע לנו שם אביו, מוצאו, שנת לידתו ופטירתו. הכינוי אשכנזי, מעיד על מוצאו שהגיע מאחת מארצות אשכנז למזרח. בספר דברי יוסף של רבי יוסף סמברי (ירושלים, יד יצחק בן צבי, תשנ"ד) בעמוד 325 הוא רושם את חכמי צפת "הר' יואל הלוי, הר' שלמה הנרבוני, הר' מלכיאל אשכנזי...". לא ידוע לנו מתי וכיצד הגיע רבי מלכיאל לצפת, וכמה זמן שהה בה. אם נקבל את המסורת שחידוש הישוב היהודי בחברון נעשה בשנת ש' (1540). אזי היה אז רבי מלכיאל כבן 20 עד 30 שנה, ואם כן נולד בין שנת ר"ע לשנת ר"ף (1510-1520). לדעת בניהו נפטר רבי מלכיאל בשנת ש"ף (1620). ואם כן האריך ימים מעל מאה שנים.

מחדש היישוב בחברון
בשנת רע"ז (1516) נכבשה ארץ ישראל על ידי הטורקים. הקהילה היהודית העתיקה בחברון נפגעה עקב הכיבוש העותומני, תושבים נהרגו וחלקם ברחו. במפקד שערכו הטורקים בשנת רפ"ו-רפ"ז (1525-1526). לא נמצאו יהודים בחברון, יתכן שמגיפה שפרצה אז בחברון גרמה לבריחת התושבים ממנה. במפקדים שנעשו בשנים שלאחר מכן נמצאו כ-20 משפחות יהודיות. את חידושה של קהילת חברון תולים בזכותו של רבי מלכיאל אשכנזי.

החיד"א בשם הגדולים כותב: "שמענו מזקני שער שהרב ז"ל היה סיבה שיהיו ישראל בעיה"ק חברון". מסורה נוספת מביא החיד"א: "הרב מלכיאל שבא לחברון והיו מתים הקראים ונכנסים ישראל במקומם". (זכרון מעשיות ונסים של החיד"א ע' פג, בתוך ספר החיד"א - קובץ מאמרים ומחקרים. ירושלים תשי"ט). רבי יהוסף שורץ (תקס"ה-תרכ"ה 1805-1865) בספרו תבואת הארץ ע' תעג קובע את השנה ש' (1540) כשנת הגעתו של רבי מלכיאל לחברון ואז רכש מידי הקראים את החצר שנודעה כשכונת היהודים ובנה את בית הכנסת שהתפרסם בשם "בית הכנסת אברהם אבינו".

פרטים נוספים על משפחתו של רבי מלכיאל נמצאו באגרת שהתגלתה בגניזה הקהירית ופורסמה על ידי החוקר ד"ר אברהם דוד. "אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך. שלום רב מכולנו למה בני (כנראה מדובר באחיו הצעיר) לא תודיעני שלומך ושלום בניך. ומכאן ואילך לא יחסר כתבך לדעת מציאותך. כי שתדורש [צ"ל שתדרוש] לאחותינו ולבניה הר' דוד והר' ישעיה ... ואני פה אצל אבותינו הקדושים. מתפלל לאל תמיד בשלומכם ... מלכיאל אשכנזי". מעבר לעמוד: "לידי אחי החכם ותיק כמה"ר משה אשכנזי. מחברון תוב"ב למצרים". (קתדרה, ניסן תשנ"א, 59 ע' 39-40). אם כן מצאנו שהיו לרבי מלכיאל אח רבי משה אשכנזי ואחות שהתגוררו במצרים, יתכן והם תמכו בו מבחינה כספית במפעליו בחברון.

איש של ספר
רבי מלכיאל היה תלמיד חכם גדול בעל שיעור קומה. הייתה ברשותו ספרייה גדולה, בספר שם הגדולים בערך ברוך שאמר כותב החיד"א: "ידיע ליהוי [שיהיה ידוע] שהחכם השלם החסיד והקדוש כמה"ר מלכיאל אשכנזי מצא קונטרס חיברו מהר"ר שמשון ברבי אליעזר מכונה ברוך שאמר". עדות נוספת לאיסוף הספרים של רבי מלכיאל נמצאת בספר מלאכת שלמה על המשנה שחיבר רבי שלמה עדני. "אחר כך מצאתי מוגה בתלמודו של החכם החסיד והעניו כמה"ר מלכיאל אשכנזי ז"ל שהוא מוגה ע"י הרב בצלאל אשכנזי ז"ל, שהיו שלו בתחלה" (מלאכת שלמה, ברכות א, א).

פוסק
בספר שאלות ותשובות רבינו אליעזר בן ארחא, רבה של חברון, התיר את השימוש במי מקוה חמים. בין השאר הסתמך על התקדים שנעשה על ידי רבי מלכיאל. "וגם פה בזמן החכמים החסידים כמהר"ר אברהם בן יקר וכמהר"ר מלכיאל אשכנזי נ"ע, קדושים אשר בארץ, עשו מעשה, גם אנחנו נלך אחר עקבותיהם ללכת בנתיבותם".

ומקובל
רבי מלכיאל התפרסם כמקובל. בשנים של"ח-שנ"ד ישב רבי חיים ויטאל, תלמידו של האר"י בירושלים. רבי מלכיאל נפגש עמו העתיק וערך מכתביו 6 כרכים (ראה יוסף אביבי, קבלת האר"י, ירושלים תשס"ט, ע' 272, 878-877, 913). בכתב יד אוקספורד נשמרו נשמרו מנהגי קהילת חברון מפי רבי מלסאל! [צ"ל מלכיאל] אשכנזי.

לתגובות:
Yosephl56@gmail.com

 

הדפסשלח לחבר
תחומין פלוס
עבור לתוכן העמוד