שבת בשבתו

 

חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק
גיליון 1645: האזינו  י"ג בתשרי תשע"ז 15/10/2016

נקודת מבט

רֶבּ אברוּם /הרב ישראל רוזן

"זקניך ויאמרו לך" (לב,ז)

תשע שנים חלפו מפטירת מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב שנסתלק לישיבה של מעלה במועד חג הסוכות תשס"ח. רבּ אברום זכה בין השאר גם לכהן, במשך עשור, כרב הראשי לישראל, ולישב על כסאו של הראי"ה קוק זצ"ל, חותן גיסו (הרב נתן-נוסְן רענן), לאחר שנים ארוכות של נשיאה גם בעול הדיינות.

גדולתו בתורה, הלמדניים וההלכתיים, הלא היא חרותה בעט שמיר על מגילות ספריו 'שיעורי מרן הגר"א שפירא' על מסכתות הש"ס וכרכי תשובותיו 'מנחת אברהם'. פסקיו בבתי הדין אף הם מופת לפסיקה למדנית האחוזה במציאות של ימינו. חלק מהם הודפסו בכרכי תחומין, הכוללים כ"ב מאמרי הלכה פרי רוחו ולבו. מהם שהומצאו לנו ע"י בנו לאחר פטירתו. (למשל, בשני הכרכים האחרונים; "התובע בערכאות וחזר ותבע בבית דין", "האם קדימות לירושה היא גם קדימות לצדקה").

למרות שכמדומה לא שימש ברבנות 'קלאסית' היה הרב שפירא מורם ורבם הנערץ של מאות מתלמידיו ובמיוחד – כמדומני – אלו שפנו לרבנות קהילתית או להרבצת תורה במוסדות חינוך. הללו זכו להארת פנים ייחודית בביתו, כאשר פיו שופע הדרכות פרקטיות מתובלות בפרפראות של חכמה מגדולי ישראל "בדור הקודם", ולעתים בהלצות מחכימות ולקח בצידן. דומה כי אין מי שיצא להוראה או לרבנות שלא 'נגער' ע"י רב אברום, בבת שחוק: "היכן המגבעת והפראק הרבניים?" שאלה תדירית זו היתה בעינַי מסר של קישור חינוכי-הכרחי בין שלשלת רבני מזרח אירופה וגדולי ירושלים וחכמיה "בדור הקודם ושלפניו", לבין תלמידי החכמים הנטועים בערוגות הציונות הדתית. פסוק פרשתנו שצוטט "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" יכול לשמש כמוטו לחלק חשוב ממורשתו החינוכית.

ואכן, בעיני הרב שפירא היה סמל ומופת לקישור זה, להשקה כזו הקולחת לה ללא התפתלויות וללא 'אבל'. הרב היה איש הציונות הדתית בכל מאודו, מן הזן של שדרת הרבנים 'חובבי ציון' אשר העלו את בשורת הציונות הגאולתית עוד טרם נפתח הקונגרס הציוני בבזל . קרבתו המשפחתית לראי"ה קוק, הכהן-הרואה הציוני-תורני הגדול מכולם, משכה את רבנו – שאף הוא זכה בכתר כהונה - בעבותות אהבה לערוגה זו. בהקשר זה נסיים בתרומתו המשמעותית בקריאותיו לחיזוק ההתיישבות במרחבי ארץ ישראל, ומינשרי 'דעת תורה' שיצאו בפיו כנגד נסיגות וויתורים לאויבינו, עד כדי צידוד בהיתר 'סירוב פקודה'. ת.נ.צ.ב.ה.

* * *

כתיבה טובה

הגליון הבא של 'שבת בשבתו' יופיע אי"ה רק לפרשת נח. נקדים איפוא את המאוחר ונציין את 'המשמר הנכנס' ו'המשמר היוצא' בקרב כותבי המדורים.

נביע תודה ונפרד בצער מתרזה פרנקל ששיתפה אותו כמה שנים בתובנות חינוכיות מתוך מבט רחב, כיאות למנהלת רחבת אפקים ודעת;מוסא ברלין, למרות היות רק 'בן שנה' בעלוננו, ביקש 'לקחת חופשה' מהגיונותיו ומעשיותיו בתחום המוסיקה והמסתעף; פורש נוסף הואר' יואל יעקובי שחיבר את הפרשה ואותנו לאדמת ארץ ישראל, בזיקה למצות התלויות בארץ ולזיהוי מקומות בה. נודה גם למוזיאון היכל שלמה על שנת 'אוצרו הטוב' בה נפתחו לפנינו שכיות חמדה באומר ובצילום.

מצעד המצטרפים יכלול את הרב רפי אוסטרוף שיִדלה וישקה חסידות-ציונית מתורת האדמו"ר התל-אביבי מהוסיאטין; אורית לסר, אחראית על מח' חינוך בארגון נאמני תורה ועבודה, שתחליף את תרזה פרנקל בתובנות פרי חוויותיה; איתיאל גולד יתרום הבנות פסיכולוגיות בהקשר לפרשת השבוע; 'מפת השבת' מוּסרת לטובת סטודיו נשים 'שלך' שיניבו מדור על אמנות ויהדות, בריכוזה של לאה לאוקשטיין; ואחרון חביב, צחי כהן, יאלף אותנו ב'פרק שירה' עכשווית. יהיה שוה!

(נכתב במוצ"ש שובה-וילך)

שלח לחבר|הדפס|סגור

קבלת שבת

שמנת עבית כשית /הרב מרדכי גרינברג,
ראש ישיבת 'כרם ביבנה'

דברי חז"ל שנאמרו על מקרא זה הדאיגו מאוד את הרב קוק זצ"ל, וכך כתב לחותנו האדרת זצ"ל. "אגלה אוזן הדרת גאונו שיחי', דמיסתפינא מההיא דספרי האזינו ותמלא ארצו כסף וזהב וגו', והוא בסמך עה"פ שמנת עבית וגו', שהוא ג' דורות לפני ביאת המשיח. ואדוני יבין מחשבתי. ומ"מ יעשה הקב"ה למען שמו, ויקרב קץ ישעו, ונשגב ה' לבדו במהרה בקרוב" (אורח משפט או"ח מח).

ואלו דברי הספרי, שמהם חשש הרב כל כך:

'וישמן ישורון ויבעט' - לפי שובען מורדין. וכן אתה מוצא באנשי דור המבול שלא מרדו לפני המקום אלא מתוך מאכל ומשתה ומתוך שלוה... וכשאתם נכנסים לארץ אין אתם עתידין למרוד אלא מתוך אכילה ושתיה ושלוה. ד"א, 'שמנת עבית כשית' - אלו ג' דורות שלפני ימות המשיח, שנא' 'ותמלא ארצו כסף וזהב 'וגו'.

הפסוק שבו מסיים הספרי הוא בתחילת ספר ישעיהו. "ותמלא ארצו כסף וזהב, אין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים אין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו" (ב,ז-ח). הנביא מתאר הידרדרות מוסרית. תחילה הארץ מתמלאת באוצרות של כסף. בשלב ב' ריבוי הממון משמש לרכישת מוצרי מותרות – סוסים, מרכבות ומכוניות. ומכאן קרובה הדרך לשלב השלישי – הכסף והזהב הופכים לאלילים, והאדם משועבד להם. כל זה בג' דורות שלפני המשיח.

שעבוד זה לכסף ולזהב כולל גם את אנשי הרוח ותלמידי החכמים. וכ"כ הנצי"ב שבבית שני היו גדולי המחטיאים ת"ח: "וזה היה אהבת הבצע בב"ש, ועדיין הוא מרקד בינינו" (דברים ד,ח). וכ"כ הספורנו בפרשתנו: "וישמן ישורון - הנה גם בעלי העיון שבהם הנקראים ישורון... קהל תופשי התורה ובעלי העיון, פנית אל התענוגים הגשמיים, ובזה עבית מהבין דקות האמת... 'ויטוש א-לוה עשהו', לפיכך נטש ההמון 'א-לוה עשהו', וינבל צור ישועתו".

נראה שדברי ספרי אלו עמדו לנגד עיני הרב זצ"ל כשכתב את הדברים הבאים בספר אורות:

מקובלים אנו שתהיה מרידה רוחנית בא"י ובישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלוה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה...תקטין את הנשמה...השאיפה לאידאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע (אורות התחיה מד).

מעניין שגם המשורר ביאליק זיהה את אהבת הבצע כמקור לתחלואיהם של היישוב החדש ות"א. כשנפרד מתושבי "ת"א החולה", אמר בין השאר שסימני המחלה נתגלו בזמן האחרון, בזה שניצלו את אסונם של העולים למען בצע כסף, וגזלו מהם את פרוטותיהם האחרונות כשהעלו את שכר הדירה. "ומכאן ההתפוררות הפנימית האומה, ריבות המפלגות, שנאת חינם וכו'. חולה הוא הישוב שלנו, וחולה ת"א שלנו".

שלח לחבר|הדפס|סגור

הארה בפרשה

הגפן, ד' המינים והרקנאטי /הרב אסף הר-נוי,
בית המדרש הגבוה לתורה ומנהיגות, ירושלים

אחד הכינויים שבהם מכונה עם ישראל בתנ"ך, כמו גם בפרשתנו, הוא ה"גפן". בשירת "האזינו" מוזכר כינוי זה במובן חיובי פחות - "כִּי מִגֶּפֶן סְדֹם גַּפְנָם" (דברים לב,לב), אך לא בכדי נבחרה דווקא הגפן כמשל לעם ישראל.

במסכת חולין(צב,א) מסביר רבי שמעון בן לקיש:

אומה זו כגפן נמשלה, זמורות שבה - אלו בעלי בתים, אשכולות שבה - אלו תלמידי חכמים, עלין שבה - אלו עמי הארץ, קנוקנות שבה - אלו ריקנים שבישראל.

צמח הגפן מיוחד הוא, יש בו מערכת הרמונית של מספר מרכיבים אשר רק בשילוב ובשיתוף של כולם יחד - תוכל הגפן לצמוח, לגדול ולתת פריה.

הגפן מורכבת מארבעה דברים: הזמורות הן הענפים הגדלים ומתפשטים, מהם יוצאים האשכולות - שהם למעשה הענבים - פירות הגפן. בנוסף, ישנם עלים רחבים דמויי כף יד וקנוקנות שהן ענפים מנוונים המשמשים לטיפוסה של הגפן ולאחיזתה, כדי שתוכל להתפרש ולהתפשט.

ייחודה של הגפן הוא בכך שחיסרון של אחד מארבעת מרכיביה ימנע את צמיחתה וגדילתה. אכן ענבי הגפן הם החלק המובחר שבה, אך ללא הזמורות, העלים והקנוקנות גם ענבים לא יהיו.

החסיד שהתארח אצל הרקנאטי

מעשה ברבי מנחם רקנאטי, מקובל ופוסק שחי באיטליה של המאה השלוש עשרה, אשר אירח חסיד אחד בביתו ביום טוב הראשון של חג הסוכות. באותו הלילה, של יו"ט ראשון של חג, ראה הרקנאטי בחלומו את אותו חסיד, כשהוא כותב את שמו של הקב"ה בין ד' אותיות. החסיד כתב את האותיות יו"ד, ה"א , וא"ו, אבל את האות ה"א האחרונה בשמו של ה' - כתב בנפרד משלוש האותיות הראשונות. הרקנאטי ראה זאת ומחה בחלומו בחסיד על אשר הפריד את שמו הגדול והשלם של הקב"ה.

בבוקר למחרת, התעורר הרקנאטי והשתומם על חלומו, הוא לא הבין לפשרו של החלום עד שהגיע זמן נטילתם של ארבעת המינים. בעת נטילת הלולב, ראה הרקנאטי כי אותו חסיד ששהה אצלו - היה מנענע את הלולב יחד עם הערבה וההדס, אבל את האתרוג השאיר בידו השנייה ולא חיברו אליהם. החסיד הפריד בין האתרוג לשאר המינים ולא נטלם כולם יחדיו, באגודה אחת. באותו רגע הבין רבי מנחם שזהו פתרון חלומו. הוא הבין שכל אחד מארבעת המינים הוא כנגד אות אחת משמותיו של הקב"ה וכשם שאסור להפריד את שמו של הקב"ה כך אין להפריד את ארבעת המינים.

ממעשה להלכה

רבי יוסף קארו, בספרו הבית יוסף (סוף סימן תרנא), מביא את מעשה הרקנאטי כמקור הבלעדי לחובה לחבר את האתרוג ללולב בשעת הנענוע ולנענע את כל ד' המינים יחדיו. הוא כותב שם כי הלכה זו לא נתבארה בגמרא וגם לא בדברי הפוסקים, כי אם בסיפורו של רבי מנחם והחסיד.

אגודה אחת

כמו הגפן המוזכרת בפרשתנו כמשל לעם ישראל, ומבטאת את חשיבות החיבור בין כל חלקי העם, כך גם מצוות ארבעת המינים באה להדגיש ולבטא את חשיבות ההתאגדות של כולנו. כל אחד מארבעת המינים הוא כנגד קבוצה אחרת של אנשים מעם ישראל. ישנם אנשים שכל יומם יושבים בבית המדרש, ישנם אנשי מעשה וישנם גם אנשים הרחוקים מקיום המצוות ושמירתן.

באותה מידה שקיום מצוות ארבעת המינים בשלמותה תלוי דווקא בחיבור ובאיגוד של כל המינים, כך גם שלמות שמו העליון של הקב"ה תלויה ומותנית בחיבור בין כל חלקי העם.

לתגובות והארות: atharnoy7@gmail.com

שלח לחבר|הדפס|סגור

מפת השבת

פרי עץ הדר /ע"פ הספר מפת השבת מאת עמוס ספראי

האתרוג, שהוא הוא 'פרי עץ הדר' מזכיר לנו כמה וכמה יישובים בארץ:

נפתח בשכונת הדר כרמל ובקיצור "הדר", אחת מהוותיקות שבשכונות העיר חיפה, שהוקמה כבר בשנת תרפ"ב. נמשיך למושב הדר עם אשר בעמק חפר, אשר נוסד בשנת תרפ"ג, וקרוי על שום ריבוי ההדרים באזור.

בשרון נמצא את המושבה הדר שנוסדה בשנת תרפ"ט, ואת המושב רמת הדר שנוסד בשנת תרצ"ח כיישוב חומה ומגדל על ידי בני העלייה החמישית. לימים התאחדו בני הדר ובני רמת הדר עם רמתיים, והמקום נקרא הדר רמתיים, ובהמשך התרחב האיחוד והפך לעיר ואם – הוד השרון.

וכמובן לא נשכח את אחוזת אתרוג, הסמוכה למרכז שפירא.

בסיום השנה, המערכת מבקשת להודות למר עמוס ספראי על הזכות והרשות להשתמש בספרו "מפת שבת – מפת הארץ על שולחן השבת" בהוצאת ספריית אלינר.

"יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן" - והמערכת ממליצה לאוהבי התורה, הארץ והחיבור ביניהן לרוץ ולרכוש את הספר, שהוא רב האיכות ורב הכמות.

שלח לחבר|הדפס|סגור

בא לידי ביטוי

כיצד מקטינים? /יעקב עציון

כשרוצים כיום להשתמש בצורות הקטנה לשוניות, לשם זלזול או דווקא לשם חיבוב, מוסיפים לא פעם סיומת כמו "צ'יק". בחורצ'יק, קטנצ'יק, וכדומה. סיומת ההקטנה צ'יק יובאה לעברית מן הרוסית. האם גם בעברית עצמה ישנן צורות הקטנה?

נחלקו בכך חכמים וחוקרים. זאב יעבץ סבר שיש להשתמש לשם כך בהכפלת עיצורי השורש, כבמילים אדמדם או לבנבן שבמקרא, וכך חודשו למשל הכלבלב והחתלתול.

ברם, יש הסבורים שהכפלת העיצורים דווקא מבטאת חיזוק ולא החלשה, וכפירוש חז"ל בפרשת הנגעים שבתורה: "אדמדם – אדום שבאדומים; ירקרק – ירוק שבירוקים" (ספרא תזריע).

דרך הקטנה נפוצה נוספת היא הסיומת "-ון". ילדון הוא ילד קטן, ספרון הוא ספר קטן, ודובון הוא דוב קטן וחמוד. המילה שבשלהּ ייחסו רבים לסיומת "-ון" את סגולת ההקטנה מצויה בפרשתנו. הכתוב מתאר את שמירת ה' על ישראל: "יְסֹבְבֶנְהוּ יְבוֹנְנֵהוּ יִצְּרֶנְהוּ כְּאִישׁוֹן עֵינוֹ". מה פירוש אישון? ידוע הפירוש שמובא למשל על ידי רד"ק, ולפיו האישון הוא מרכז העין – ומקור שמו בכך שנראית בו צורת איש כשמסתכלים בו מקרוב. בספר השרשים שלו הוסיף רד"ק בשם אביו: "אמר אישון להקטין, לפי שהצורה נראית בעין קטנה, וכן דרך העברים להוסיף אותיות להקטין... וכן דרך לשון הלעז שמוסיפין אותיות להקטין הדבר".

דוגמה נוספת המובאת להקטנה בסיומת "ון" היא הצירוף "שבת שבתון". לפי פירוש ר' יוסף קמחי, אביו של ר' דוד קמחי, "שבתון" עניינו שבת קטנה, והכוונה היא לתוספת החול על הקודש, היינו לזמן הקצר שנוהגים בו שבת אף שהוא שייך עדיין לימי החול. ברם, ביאור זה נראה מוקשה, שכן בתורה המילה שבתון באה לא פעם לבדה, וללא כל קשר להוספת החול על הקודש. כך למשל נאמר לגבי ראש השנה: "בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן" – ולמדנו אפוא שתוספת ה-"ון" מוסיפה ייחוד כלשהו למילה המקורית, אך לאו דווקא מקטינה אותה. יתרה מכך, מצאנו בדברי חז"ל שהסיומת "ון" לא רק שאינה מבטאת הקטנה, אלא להפך. כך דרש ר' יוחנן (פסחים קיח, א): "אמר רבי יוחנן: קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה, דאילו ביולדה כתיב 'בעצב', ובמזונות כתיב 'בעצבון'".

כלומר, ליולדת נאמר "בעצב תלדי בנים", ואילו לגבי השגת המזונות נאמר לאדם הראשון: "בעצבון תאכלנה כל ימי חייך". ר' יוחנן הבין אפוא שהמילה עִצבון, הארוכה יותר, מבטאת עצב גדול יותר ולא פחוּת.

ואם ה"אישון" אינו "איש קטן", מה פירושו? מעניין לראות את פירוש רשב"ם, המבאר שהאישון אינו העיגול השחור שבמרכז העין, אלא דווקא העפעף, המגן עליה. כך פירש: "אישון - הוא הבשר שנכפף על העין שקורין פלפיירא. ולפי שמכסה את העין ומחשיך אותו נקרא אישון".

סוף דבר, אף שאין מקור ודאי להקטנה בסיומת "ון", כיום התקבל הדבר והוא רגיל על כל לשון, מגדול ועד קטון.

שלח לחבר|הדפס|סגור

זווית נשית

לעשות נקמה בגויים!/שולי מועלם-רפאלי,
ח"כ מטעם הבית היהודי

 

פרשת האזינו מתארת בלשון של שיר את הצרות שיעוללו הגויים לעם ישראל, כאשר בסופו של דבר מגיעה הגאולה עטופה בנקמה. אחרי הכול צריך הפי אנד. אחרי מה שעוללו לעם ישראל, מגיעה להם מנה אחת אפיים.

 

נקמה מתוקה

עיון בפסוק שמתאר את הגאולה דווקא מגלה שהגויים ישמחו מאוד על הנקמה שהקב"ה יביא עליהם:  "הַרְנִינוּ גוֹיִם עַמּוֹ, כִּי דַם עֲבָדָיו יִקּוֹם, וְנָקָם יָשִׁיב לְצָרָיו, וְכִפֶּר אַדְמָתוֹ עַמּוֹ".

 

הגויים ישמחו וירננו את עם ישראל על זה שא-להים נוקם בהם? אם נגיש לגויים חשבונית לתשלום על כל טיפת דם יהודי ששפכו באכזריות שאין לתאר, על מה להם לשמוח? גם אם ריבונו של עולם יפרוס את חובם לתשלומים ויעניק להם הנחת חבר מועדון, אחרי מה שעוללו לנו, על מה ישמחו ביום נקם? הרי דם שנשפך על הארץ ינוקה בדם שופכו!

 

ישיבת עם ישראל בארצו – נקמת ה'

הנצי"ב מוולוז'ין משיב על כך ואומר שהתשובה נמצאת בסופו של הפסוק - "וְכִפֶּר אַדְמָתוֹ עַמּוֹ". הנקמה האמתית לא תהיה בדם כי אם בכך שעם ישראל יֵשב בארצו בשלווה – ועל זה יש לגויים להרנין את עם ישראל. בנצרות ובאסלאם יש תבניות ברורות כיצד אמורה להיראות הנקמה הסופית של האל, הללו צבועות בדם ונודפות צחנה של מוות כשלאחר מכן אין זכר לאויבי האל.

ביהדות זה אחרת לגמרי. לעתיד לבוא כפי שנקרא בהפטרת חג הסוכות, הגויים יעלו מדי שנה לירושלים כדי לחוג את חג הסוכות – יכירו בזמניותו של האדם בעולם, במלכותו של ה' ובזכותו של עם ישראל בארצו. הניסיונות למחיקת עם ישראל והדת היהודית במשך אלפי שנים, לא הניבו את התוצאה המיוחלת מבחינתם.

זכינו לחיות בדור של גאולה, ולפי שיטתו של הנצי"ב  זוהי עת נקם.

אם כן, לעשות נקמה בגויים זה לחזק את ההתיישבות היהודית – בכל רחבי הארץ.

לעשות נקמה בגויים זה ששיעור הילודה של יהודים בישראל גבוה מכל מדינות ה OECD.

עשיית נקמה בגויים פירושה התחזקות ביראת שמים ויראת חטא, הרי בגלל עבודה זרה באו גויים והחריבו את הבית הראשון.

עשיית נקמה בגויים היא אהבת חינם בתוך עם ישראל, הרי זו הסיבה שבגללה באו גויים והחריבו את הבית השני.

עשיית נקמה בגויים מחייבת שתהיה לנו כלכלה יציבה.

עשיית נקמה בגויים היא הקמת חברת מופת בארץ ישראל.

* * *

אז חבר'ה, יאללה נקמה!

שלח לחבר|הדפס|סגור

ילדים פותחים את הלב

סוכת חיים /מירב מגני,
כותבת תכנים וסיפורים במנהל החמ"ד

אני משוגע על חג סוכות. יש משהו בחג הזה שעושה לי כל כך טוב. גם אתם מרגישים כך?

במוצאי יום כיפור אבא הוציא את דפנות הסוכה מהמחסן וקרא לי לסייע לו במלאכת הבנייה ואני הייתי מאושר. "השנה נבנה סוכה גדולה במיוחד כדי שיהיה שפע של מקום לכל האורחים.." אמר אבא וחייך חיוך מסתורי. "אילו אורחים?" שאלתי, אבל אבא רק המשיך לחייך ואני נותרתי מסוקרן.

ערב החג, הסוכה הייתה מקושטת ומזמינה, השולחן היה ערוך, ריח האוכל הטעים מילא את הבית. עוד מעט ייכנס החג והאורחים עדין לא הגיעו. גם אבא נראה מעט מודאג.

חצי שעה לפני הדלקת הנרות נשמעה דפיקה בדלת ואל הבית נכנסה משפחה שכלל לא הכרתי, זוג הורים וארבעת ילדיהם הקטנטנים. אני מודה שהתאכזבתי. ציפיתי לבואם של סבא וסבתא או שאר הדודים. עמדתי בשקט והתבוננתי כיצד אבא מחבק את האורח בהתרגשות ואיך שהחיבוק הופך לריקוד שמח. "בוא, תכיר חבר ילדות." הוא קרא לי.

"ארי קפלן!" הציג האורח את עצמו ולחץ לי את היד בחמימות. ארי היה אורח חביב ושמח. הוא שר בקולו הערב בכל הזדמנות, ועשה לנו חג שמח במיוחד. אחרי הסעודה פנה אבא אל ארי: "הגיע הזמן שתספר לנו את הסיפור על סוכת החיים." ארי הבין מיד לאיזה סיפור מתכוון אבא. הוא לקח נשימה ארוכה וסיפר:

"זה סיפור על הסבא רבא שלי, סבא אריה לייב קפלן. סבא חי ברוסיה הקומוניסטית. בתקופה ההיא, ברוסיה, מי ששמר על מצוות התורה נחשב בוגד. אבל סבא אריה נלחם כמו אריה לקיים את המצוות. היו לו ארבעה ילדים והוא לא שלח אף אחד מהם ללמוד בבתי הספר הקומוניסטים. הוא לימד אותם בבית עברית, תורה ואמונה. סבתא דבורה לימדה אותם מדעים וחשבון. 'הילדים שלך לא יסתדרו בחיים בלי תעודה ולימודים מסודרים,' אמרו לו שכנים טובים, וסבא ענה: 'אתם עוד תראו שלילדיי יהיה יותר טוב מכולם - אם יהודי נוהג כפי שהוא צריך לנהוג יהיה לו הכי טוב.'

את כל המצוות שמר סבא בהיחבא. אבל איך אפשר להחביא סוכה?

לסבא לא היה אכפת. יהודי לא יכול לעבור את חג הסוכות בלי סוכה, אז הוא בנה סוכת עץ רעועה בחצר ביתו. באו בחורי ישיבה והצטופפו עמו בסוכתו. זה היה גן עדן ממש! אך אחרי החג שילם סבא מחיר כבד. הוא נתפס בידי השלטונות והואשם בקיום פולחן בהיעדר רישיון, ניסיון חתירה תחת השלטון וסיוע לאויב. העונש על פשעים אלו היה גלות לטשקנט. וכך יצאו סבא וסבתא לגלות בתקווה שיזכו לשוב ולהתאחד עם הילדים שלהם שבגרו מאז וחלקם אף נישאו."

ארי שתק לרגע ולגם מכוס התה.

"אני לא מבין למה אמרת שזה סיפור על 'סוכת חיים' לי זה נראה כמו..." אמרתי, אך ארי בשלו. "סבלנות, סבלנות." אמר והמשיך בנחת:

"באותם ימים הכריזה גרמניה מלחמה על רוסיה. יהודים רבים ששמחו על כך שסוף סוף נפטרו מעול הרוסים הקומוניסטים לא חשו בסכנה ולא ברחו על נפשם. אך הילדים של סבא אריה ניצלו את ההזדמנות לברוח לטשקנט ולהתאחד עם הוריהם. בדרך לא דרך, תוך כדי הפצצות הגרמנים על הרכבות חברו הילדים להוריהם.

בטשקנט סבלו ממחלת הטיפוס ומרעב. לצערם הרב, סבא אריה וסבתא דבורה נפטרו מטיפוס. כעבור ארבע שנים קשות תמה המלחמה וילדיו של רבי אריה שבו לרוסיה, לעיירת הולדתם. לחרדתם גילו שהם היחידים שנותרו בחיים מכל יהודי העיירה! הגרמנים לא הותירו איש.

באותם רגעים נזכרו בסוכת העץ הרעועה שבחצר ביתם. מעיניהם זלגו דמעות נרגשות ולבם רחש תודה לבורא עולם.

ילדיו של רבי אריה עלו ארצה ושלא כיתר העולים הסתגלו במהרה לחיים החדשים בארץ כי למזלם הטוב ידעו לדבר בשפה העברית. השפה שסבא לימד אותם בבית.

אמי תמיד הייתה אומרת שסבא אריה ודאי מתבונן מלמעלה בצאצאיו ואומר: "אמרתי לכם שלילדיי יהיה יותר טוב מכולם - אם יהודי נוהג כפי שהוא צריך לנהוג יהיה לו הכי טוב!"

ארי סיים את סיפורו ופצח בניגון "סוכה ולולב לעם סגולה." אבא מזג יין לכוסיות. "לחיים! לחיים! חג סוכות שמח."

(מבוסס על סיפורה של חיה אלון – אתר 'אש התורה')

אשמח לתגובתכם:maggeni@gmail.com

שלח לחבר|הדפס|סגור

תמיד ב'צומת'

רשת חליפית לנפה פגומה /מכון צומת , צוותי מדע ותורה באלון שבות

לפני למעלה מחצי שנה פרסמנו במדור זה כי נתגלה פגם הלכתי חמור בנפה חשמלית רוטטת לסינון קמח המשווקת ע"י חברת 'סלמור' (886). אישורנו לנפה זוקבע כי צפיפות הרשת תקינה כמקובל ב'שוק הכשרות' (50 נקבים באינטש), אך התברר כי חלק נכבד מן הקמח 'בורח' במרווח פתוח שבין הרשת למיכל הקמח מבלי שיחלוף בנקבי הרשת. פרסמנו באתר שלנו, ובמקומות נוספים, כי אין להשתמש בנפה זו בלי לסתום מרווח זה. נודה, שלא יכולנו להמליץ כיצד לבצע זאת.

בהמרצתנו, הצליחה חב' סלמור, היבואנית, לייצר טבעת פלסטית אוטמת, כפי שרואים בתמונה. נוכל לספק את הרשת החליפית עם הטבעת ב-15 ₪ בלבד (עלות הטיפול). נא לשלוח שיק ע"ס זה (למכון 'צומת' אלון שבות 90433) או למסור/להשאיר מס' כרטיס האשראי וכתובת למשלוח בטל' (02-9932111).

שלח לחבר|הדפס|סגור

החידה השבועית

חידה לפרשת האזינו /יואב שלוסברג,
מנכ"ל החידון והחוויה

אם נוריד את הראשונה מהראשון נקבל את הראשונה.

במה מדובר?

תשובה לוילך

החידה הייתה:

מהי "הפרשה" בתוך הפרשה

אשר מספר אחד משותף

לפסוק/הפסוקים הבאים בתוך כל פרשה?

הפתרון : מקץ - המספר 7

בפרשת וילך נאמר: "וַיְצַו מֹשֶׁה אוֹתָם לֵאמֹר מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים בְּמֹעֵד שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה בְּחַג הַסֻּכּוֹת" (דברים לא,י).

בפרשת מקץ "המופיעה" בתוך פרשת וילך נאמר: "וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת..." (בראשית מא,א-ב).

נשמח לארח את חידותיכם במדור זה עם ציון שמו של כותב החידה. רעיונות שלחו לכתובת הדואר האלקטרוני המצורפת מטה עד שלושה שבועות לפני פרסום החידה.

"החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת מצווה, למשפחה, לקהילה, לבית הספר או לעיר כולה.

בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה".

לתגובות: info@hidonim.com‏

שלח לחבר|הדפס|סגור

בין קודש לחול

נורמאליות וגבולות /הרב עמיחי גורדין,
ר"מ בישיבת 'הר עציון'

יו"ר הוועדה: כינסתי את ועדת החינוך של היישוב לבקשתם של כמה חברים כדי לדון בנושא ההפרדה בבית הספר.

מר הפרדובסקי : חייבים להפריד בין הבנים לבנות כבר בכיתה א'. העירוב בין הבנים לבנות הוא בעייתי מאוד והוא מנוגד להלכה. כך מפורש בכל הספרים הקדושים. כך פסקו גם הרבנים.

הגברת עירובסקי : מה פתאום? ההקצנה הדתית הזאת מסוכנת מאוד ויש להילחם בה.

הגברת נחושני : הבן שלי לא ילמד בכיתה מעורבת! אפילו לא חצי מעורבת!

מר עיקשי : הבת שלי לא תשב בכיתה נפרדת! אפילו לא חצי נפרדת!

* * *

אחרי שלוש שעות ויכוח נוקב של חרשים

יו"ר הוועדה : בטרם אסכם את הדיון אבקש מאדון ליאוניד שיביע את דעתו בעניין. מר ליאוניד, שמרת על שתיקה במשך כל הדיון.

ליאוניד: סליחה, העברית שלי לא משהו. אתם דנתם האם להפריד או לערבב, נכון?

יו"ר הוועדה : כן.

ליאוניד : את מה?

יו"ר הוועדה : את מה?! את כיתות א-ג, בבית הספר היסודי.

ליאוניד : אההה... חשבתי שאתם דנים על ועדת החינוך עצמה. קצת מוזר לדון בוועדה מעורבת על הפרדה...

* * *

חברה מעורבת אינה רק שאלה של תנועת נוער ובתי ספר. חברה מעורבת היא כל מציאות שבה חיים ופועלים גברים ונשים ביחד. מציאות כזאת היא כמעט הכרח במקומות עבודה, והיא שכיחה בכל מסגרת שבה אנו חיים ופועלים.

למרבה הצער, רוב הדיונים המעשיים בנוגע לחברה מעורבת מתמקדים בתבנית, במסגרת ובמחיצה. האם מותר שגברים ונשים ישבו ביחד? מתי צריך מחיצה ומתי לא? מה גובה המחיצה ומה טיבה?

מרוב עיסוק במסגרת, נזנחה השאלה המרכזית והחשובה והיא התנהגותו של האדם בתוך המסגרת. השאלה המרכזית אינה המסגרת, אלא התביעות הנדרשות מהאדם הנמצא בה. מסגרת לא בונה, מסגרת מאפשרת.

אין ספק שיש ערך לשאלת המסגרת. אבל יש ערך רב עשרות מונים לשאלת ההתנהגות האישית של האדם. העיסוק האובססיבי בנושא הפרדה או עירוב, גוזל מאתנו המון אנרגיות מיותרות.

גם אם נרצה ונשתדל מאוד, לעולם לא ניצור חברה נפרדת לגמרי. תמיד תהיה מציאות מעורבת מסוימת. עם כל הכבוד למסגרת, יותר חשוב לחנך את האדם לאחריות אישית. האדם לא יכול להיתלות רק במסגרת. תהיה המסגרת אשר תהיה.

* * *

מה נדרש מהאדם ברמה האישית? – נורמאליות וגבולות.

צריך להיות נורמאלי ולהתנהג בצורה נורמאלית. אדם שעסוק כל הזמן בשאלה מה מותר ומה אסור, מובטח לו שיבוא לידי הרהורים ומחשבות בעייתיים.

נסו שלא לחשוב על פיל לבן במשך דקה. אי אפשר. כשמנסים בכוח להימנע ממחשבות והרהורים, חזקה עליהם שיגיעו גם יגיעו. בדרכם אלינו הם גם יבקיעו את כל חומות ההגנה. נכון, גם אם לא ננסה לחשוב על פיל לבן, אנו עלולים לחשוב עליו. אבל אם ננסה בכוח שלא לחשוב עליו - ודאי וודאי שהפיל יגיע.

אם עלו לאדם מחשבות - שלא יריב איתן – זה לא עוזר. על האדם להימנע מלעורר את המחשבות יותר ממה שהתעוררו לבדן. לא פחות. לא יותר.

ספר החינוך קובע שאיסור 'לא תתורו' הוא – 'מי שהוא תר אחר עיניו, כלומר שהוא רודף אחר תאוות העולם.. ואין לוקין על לאו זה... מהיות האדם בנוי בענין שאי אפשר לו שלא יראה בעיניו לפעמים יותר ממה שראוי, וכמו כן אי אפשר לו שלא תתפשט המחשבה לפעמים יותר מן הראוי'.

האדם לא נענש על מה שעלה במחשבתו שלא בטובתו אלא על מה שייחד ועשה ביוזמתו. תתנהג בנורמאליות, בלי 'נרווים' ובלי עצבים.

* * *

עם זאת בצד הנורמאליות חשוב מאוד מאוד להקפיד על גבולות ברורים ונוקשים. חייבים לשמור על הגבולות. הגבולות אינם רק איסורי ייחוד ונגיעה. הגבולות הם גם אופי קשר ראוי בין גברים לנשים. קשר חברתי - כן, קשר אישי או אינטימי - לא. שיחה עניינית - כן, שיחה של קלות ראש - לא.

כפי שכתבתנו בהרחבה לפני שבועיים, פגיעה בזוגיות של זוג נשוי אינה באה לידי ביטוי רק במגע פיזי אלא גם במגע נפשי. העובדה שגבר ואישה נמצאים יחד במקום עבודה במשך שעות ארוכות לא אומרת שהשיחות ביניהם יכולות לזרום לכל כיוון. אדם נשוי צריך להשאיר את הנושאים האינטימיים שלו בינו לבן בת הזוג שלו. אסור שהשיחות הטבעיות והנורמאליות שמתקיימות בתוך כל מקום עבודה שהוא יגלשו למקומות אינטימיים או לקלות ראש.

האחריות מוטלת על האדם ורק על האדם. אף אחד אחר לא יידע האם האדם שמר על הגבולות אם לאו. רק הלב יודע 'אם לעקל ואם לעקלקלות'.

לתגובות, הערות והארות: benkodesh@gmail.com

שלח לחבר|הדפס|סגור

משו"ת בארץ

שינה בסוכה ביישובי יהודה ושומרון /הרב רא"ם הכהן,
ראש ישיבת עותניאל ורב הישוב

שאלה:

בעקבות חדירות המחבלים ליישובים שאירעו לאחרונה ביו"ש, גברה המודעות לנעילת דלתות הבתים, ורבים אף החליפו את דלתותיהם לדלתות "רב בריח". בעקבות כך עלתה השאלה האם במציאות כזו קיימת חובה לישון בסוכה, והאם הדבר אינו אסור משום פיקוח נפש.

תשובה:

במענה לשאלה זו יש להביא בחשבון שיקולים הלכתיים, ביטחוניים, וציבוריים.

האם פחד משודדים פוטר מדין "מצטער"?

בגמ' (סוכה כו,א) נאמר שגם חולה שאין בו סכנה פטור מסוכה (ואף הסועד אותו פטור), וכן כל אדם שהישיבה בסוכה מסבה לו צער פטור מן הסוכה. ומבאר המאירי (על המשנה שם) שטעם ההיתר הוא משום "תשבו – כעין תדורו" והרי אין מטריחים לאדם בביתו בחוליו לעמוד במקום שמזיק לו. וכן מובא במשנה-ברורה בשם הפוסקים.

הדוגמה המובאת בגמ' לצער שאינו חולי היא ריח רע או זבובים. אמנם הראשונים כתבו שאף פחד מפני לסטים או גנבים נחשב כמקום צער ופוטר מישיבה בסוכה (עיין רא"ש סוכה פ"ב,יב ובר"ן (על הרי"ף) יב,ב ד"ה סרחא. ובמרדכי סי' תשמ) וכן פסקו השו"ע והרמ"א (תרמ,ד).

יתרה מזו, הראשונים והרמ"א (הנ"ל) כתבו שהעושה סוכתו במקום ריח רע, או במקום שמצויים שם לסטים – סוכתו פסולה:

ואם עשאה מתחלה במקום שמצטער באכילה או בשתייה או בשינה, או שא"א לו לעשות אחד מהם בסוכה מחמת דמתיירא מלסטים או גנבים כשהוא בסוכה, אינו יוצא באותה סוכה כלל, אפי' בדברים שלא מצטער בהם, דלא הויא כעין דירה שיוכל לעשות שם כל צרכיו.

לאור זאת, לכאורה ברור שבשאלתנו ישנו פטור מן הסוכה, הנובע מגדר החיוב של תשבו כעין תדורו. ברם יש מקום לדון אם כן, האם הסוכה כשרה כלל ועיקר לאכילה!

לענ"ד בודאי יש להתיר את הסוכה לאכילה מחמת כמה סיבות:

א. פשט הרמב"ם אינו כראשונים שאוסרים (וכן הורה לי הלכה למעשה הראשון לציון הגר"מ אליהו זצ"ל שרוב הראשונים חולקים על שיטה זאת). ב. בשערי-תשובה על אתר מביא את תשובות החכם-צבי (צד) שחולק, והוסיף בשער-הציון שכן דעת מור-וקציעה ושו"ת משיבת-נפש. ג. ערוך-השולחן (סט) מחדש שאף לדעת הראשונים הפוסלים, היינו דווקא כאשר קיימת אופציה אחרת, וז"ל:

ודבריו צריכים ביאור, דא"כ במדינות החמות שמצויים שם זבובים... וכמעט מהנמנעות לישן שם נפטור את עצמינו לגמרי מן הסוכה? אך הענין כן הוא דהתורה אמרה "תשבו - כעין תדורו", שתהיה הסוכה כביתו ודירתו, ודבר ידוע שהאדם שעושה לו דירה יחפש אחר המקום היותר הגון... אבל אם כל המקומות אינם הגונים מפני החום או הקור פשיטא שמחויב לעשות סוכה. אמנם כשבידו לברור... מחויב לעשות במקום שאינם נמצאים [=הזבובים], ואם עשה במקום שנמצאים לא יצא ידי חובתו, דאין זה כעין תדורו...

היתר הסתכנות לדבר מצוה

לגבי כניסה למקום סכנה - ישנה סוגיה נרחבת בש"ס המתירה להסתכן בדבר שדשו בו רבים. לגבי סכנה לשם קיום מצווה - ראה קובץ-שיעורים (פסחים לב) שמקשה על דברי רש"י (ברכות לג,א) שמבאר את הדין "אפילו נחש כרוך על עקבו – לא יפסיק" משום שרוב נחשים אינם ממיתין, ואין חוששין למיעוט משום ש"שלוחי מצוה אינם ניזוקים". (דברים דומים כתבו תפארת-ישראל (ברכות א,ג), הפתחי-תשובה (יו"ד קנז,ג) ועוד). אולם במקרה דנן לכאורה הדיון אינו שייך, שהרי כאן ישנו פטור הנובע מעצם הגדרת חיוב מצוות סוכה – "תשבו כעין תדורו" – כמבואר לעיל.

פסיקה פרטית והנהגה ציבורית

בשנת תשס"ג שאלתי שאלה זו את רשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל ודעתו הייתה לפטור משינה בסוכה. באותו מעמד היה נוכח מח"ט יהודה דרור וינברג הי"ד וכאב לו מאוד ביטול קיום מצוות סוכה מן הציבור. פניתי על פי עצתו של הרב אליהו לרב ליאור יבלחט"א וסוכם לכנס את רבני הר חברון על מנת לדון בבעיה. במקביל פניתי לדרור ובקשתי ממנו חוות דעת מקצועית לקראת הדיון. לאחר כמה ימים השיב לי דרור שלאחר התייעצות עם האוגדונר ועם השב"כ הוחלט שלא למנוע את השינה בסוכה, בכפוך להנחיות הביטחון השוטפות.

בדיון בין רבני הר חברון בשנת תשס"ג הוחלט שאדם פרטי המפחד - בוודאי יש לו דין מצטער הפטור מן הסוכה אולם ההנחיה לציבור היא לישון בסוכה. ההיגיון בפסיקה הזאת הוא שאע"פ שבהתייחסות פרטית היה צריך לפסוק להימנע מהשינה, השיקול הציבורי מחייב שלא לפסוק כן לרבים. לפגיעה בשגרת החיים יש משמעות רבה מבחינה מוראלית וביטחונית, והצבא מודע לכך ומשקיע אנרגיות רבות וכוח אדם רב כדי לקיים אירועי תרבות במידת האפשר. שגרת חיי המצוות ודאי אינה פחותה בערכה, וטוב שהצבא הבין זאת ונערך בהתאם כדי לאפשר את קיומה. יתרה מזו, פסק הלכה האוסר לישון בסוכה עלול להטיל מורך בלבב העם, ומכיוון שאנו נמצאים בשעת מלחמה יש לקחת זאת בחשבון – בתאום עם הגורמים הממונים על הביטחון.

גם השנה פניתי למח"ט יהודה, והוא השיב בצורה החלטית שאפשר וצריך לישון בסוכה. אשרי הדור שיש לו אנשי צבא שקיום המצוות מהווה נשמת אפם.


 

הרב רא"ם הכהן: Reem.hacohen@gmail.com

שלח לחבר|הדפס|סגור


סך הכל פריטים: 11
לינר
havaya
עבור לתוכן העמוד