חיישנים אלקטרוניים בשבת

[פורסם ב'אמונת עתיך' גיליון 102]

ראשי פרקים

א. איסורי שבת הכרוכים בחשמל

ב. מוסכם לאסור הפעלה בידים לצורך

ג. המבט מופנה לתוצאה ולא לתהליך הפנימי

ד. האיסור קיים גם אם המכשיר הופעל באמצעות חיישן

ה. הגדרת 'גרמא' – לא תהליך רציף

ו. פעולת אדם בדרך הילוכו

ז. דרך הילוך ללא צורך בתוצאה

ח. חיישן ללא תוצאה ממשית

ט. בקרת אנרגיה והדחת שירותים

י. שינוי זרם/מתח/תדר בלבד

יא. איתור ג'י.פי.אס.

יב. תאורת LED עם שינוי עצמה

יג. מתקנים ביתיים הפועלים ע"י חיישני שינוי

יד. סיכום

במאמר שלפנינו נציג את התייחסות מכון 'צומת' לחיישנים בשבת, על תצורותיהם העקרוניות השונות. החיישנים אופפים את עולמנו, מהם משרתים אותנו ומהם מפריעים לנו, או לפחות לא נצרכים. קיימת מבוכה רבתי בציבור התורני כיצד לנהוג בהם לכתחילה בשבת, או כאשר נקלעים למקום בו חיישנים מצויים.

הדברים דלהלן מנוסחים בצורה טלגרפית, ללא ליווי מקורות. השומע ישמע והחולק יחלוק.

א. איסורי שבת הכרוכים בחשמל

איסורי חשמל ואלקטרוניקה בשבת הם מכח מלאכות מבעיר (כשיש אלמנט מלובן), בונה או מכה בפטיש דאורייתא (לדעות החזון-איש" זצ"ל ויבלח"ט הרב אשר וייס) או לפחות מוליד (מעין) דרבנן (לדעת הרב ש"ז אוירבך זצ"ל.

פוסקים רבים נקטו הלכה למעשה שאם אין בהפעלות ללא ליבון איסור דאורייתא.

מאידך , יש שהטילו [2] את הדגש על המושג 'עובדין דחול' כסיבה העיקרית לאסור מיכשור חשמלי ואלקטרוני בשבת. הדבר לא מקובל אצלנו כנימוק באופן שיטתי, הן לחומרא והן לקולא. מושג זה מאד לא מוגדר, והוא שייך לתחום 'המדיניות ההלכתית' שהיא נזילה ומשתנית גם לפי הנהגת הבריות. בקלות ניתן לומר (מה שלא מוסכם עלינו) שפעולות חשמליות כבר אינן 'עובדין דחול'. מאידך, אנו במכון 'צומת' מתירים שינויי 'ווליום' ושינויי זרם, מתח או תדר בהקשרים שונים (להלן סע' י' ואילך) ואיננו חוששים לטענת 'עובדין דחול' שיכולה להיטען כנגד שימוש זה.

ב. מוסכם לאסור הפעלה בידים לצורך

תהא המלאכה, או מקור האיסור, אשר יהיו - מוסכם על כל הרבנים בכל העולם, שיש להם יד ורגל בפסיקה הלכתית, כי אסור להפעיל מכשיר כלשהו בידים, בכוונה ולצורך , איסור זה הוא על עצם ההפעלת המכשיר החשמלי גם אם אין בו תוצאה של אחת מל"ט אבות המלאכות. למשל, עצם הפעלת מאוורר, מזגן, טלפון, מכשיר דגיטלי כלשהו - אם היא בידים ולצורך - אסורה. נקודה!

ג. המבט מופנה לתוצאה ולא לתהליך הפנימי

מוקד האיסור במיכשורחשמלי היא התוצאה שהאדם עשה, דהיינו ההתרחשות שמכשיר חשמלי כלשהו הופעל ע"י אדם לצורכו. הדגש איננו על הפעילות האלקטרונית הפנימית , ומה מתרחש בתוככי החיישן וגילגולי הנסיבות הפנימיות. אם אדם הסיט מתג, או עבר ליד חיישן שקלט אותו, ההתרחשות הפנימית לא מעניינת אותנו, אלא מהי התוצאה. אם מכשיר הופעל - נכנסנו לגדרי האיסור לעיל סע' א.

הרב ד"ר דרור פיקסלר דן בפרסומים רבים על מהות התהליכים האלקטרוניים והדיגיטאליים הפנימיים בתוך חיישנים ואלמנטים אלקטרוניים אחרים. כל הדיון הזה מתייתר לטעמנו, שכן הוא עוסק בניתוח פיסיקלי של התהליך הפנימי, ולדידן העיקר התוצאה. אכן, הרב דרור מבסס את איסורי החשמל בשבת על 'עובדין דחול' (כדלעיל סע' ב) ולתפיסה זו יש אולי יותר מקום לדון מהו ה'עובדין' ומהו התהליך הפנימי.

ד. האיסור קיים גם אם המכשיר הופעל באמצעות חיישן

אם ע"י פעולת האדם התבצעה תוצאה חשמלית רצויה ומכוונת, לא איכפת לנו מה היתה דרך פעולתו של האדם; האם בידים ממש, ע"י הפעלת כח ולחץ פיסי, או ע"י חיישנים שגילו אותו מתקרב ותוכנתו לפעול כתוצאה מ'גילוי' זה, או בכל מיני תיחכומים של אלקטרוניקה מודרנית.

למשל, הפעלת מזגן ע"י שלט; הפעלת ברז עם חיישן בתנועת היד / פתיחת דלת מעלית העומדת להיסגר ע"י תנועת חיתוך / פתיחת דלת ע"י קירוב כרטיס אלקטרוני שיש בו קוד (חיישן קירבה) וכיו"ב.

 

כל הפעולות הללו מתרחשות ע"י מעשה אקטיבי של האדם והם שקולות וזהות להפעלת המזגן, הברז, דלת המעלית והדלת המבוקרת בידיים ממש, ע"י לחצן או מתג הפעלה. ציוד זה מתוכנן כ'כלי עבודה' בשירות האדם, והוא כ"גרזן ביד החוצב בו וכמשור ביד מניפו" (עפ"י ישעיהו י,טו).

טעות רווחת היא שאם מדובר בתיחכום של תהליך שרשרת ובו הרבה שלבים – זה נחשב 'גרמא'. ולא היא! לכל היותר אפשר להחשיב זאת כ'כח כוחו', אך בעיני זה יותר דומה ליריית חץ ו'גירי דידיה' שזה אפילו כוחו ממש.

ה. הגדרת 'גרמא' – לא תהליך רציף

אם האדם מתחיל תהליך , גם אם מדובר בפעולת שרשרת רבת שלבים – הכל נחשב מעשה האדם בידים, ולא 'גרמא'. כיריית חץ. ה'גרמא', המותרת בשבת מדאורייתא (ונאסרה ע"י הראשונים, פרט ל'מקום פסידא', שו"ע הל' שבת סי' שלד) עוסקת במקור בהצבת כדי מים סביב אש או "כסות שאחזה בו האור". המים יכבו את האש רק כשתגיע אל המים.

הגדרת הגרמא מותנית ב-2 תנאים : (1) האדם עשה פעולה 'מתה' ולא התחיל שום תהליך. למשל, כמו הסטת מתג בקיר בשעה ששעון השבת כבוי כדי לגרום שאח"כ, בשעה היעודה, ידלק בחדר נוסף. (2) גורם אחר, בלתי תלוי בפעולת האדם (כמו האש שלא האדם הדליק, או שעון השבת המהלך כבר מערב שבת) גורם זה יגלה 'אחר כך' שהאדם עשה פעולה כלשהי קודם לכן ואו-אזז תתרחש התוצאה: הדלקת האור בחדר כשיגיע מועד השעון, כיבוי האש לכשיתנפצו הכדים וכד'.

בכל מקרה, ב'גרמא' חייב להיות מרכיב של 'אחר כך' , דהיינו שהגורם ה'אחר' יגיע לאחר זמן המורגש והמוחש ע"י האדם (כמה שניות של המתנה רועמת).

'אחר כך' זה, המגיע ע"י גורם שני בלתי תלוי, יש בו גם משמעות של 'שינוי' משמעותי!

ו. פעולת אדם בדרך הילוכו

לדידנו, ולפי הבנתו האלמנטארית, אין הבדל האם פעולת האדם היא ע"י לחיצת כפתור או הליכה כדרכו. אם הוא מכוון ע"י הליכה זו להפעיל משהו חשמלי, לצורכו – אסור. בסוגיית החיישנים המשמעות היא שאם האדם מהלך כדרכו, וחיישן תנועה או חום או חיתוך קרן קולט את התנועה, ועי"כ נפתחה דלת, למשל, הפעולה שקולה כהפעלת מנוע הדלת בידים, בלחיצת כפתור. הוי אומר, אם האדם מודע לתוצאה שהיא לצורכו אסור.

לכן אסור להתקרב לדלת אוטומטית או מסתובבת כדי לחלוף בה . חיישני ההפעלה שקולים ללחצן חשמלי ישיר הפותח את הדלת. [3]

 

ז. דרך הילוך ללא צורך בתוצאה

הרב וואזנר (תחומין כג, עמ2 277) חידש חידוש מפליג שמהלך לתומו נחשב כמתעסק; ולכן, אם חיישן קלט את תנועת האדם והפעיל זרקור חשמלי מותר, גם אם מדובר באיסור דאורייתא.

דבריו אמורים אך ורק כשהאדם לא צריך את התוצאה , וכל הדיון הוא מצד פסיק רישא. ואז, מכיון שלא היתה פעולה אקטיבית ישירה, ואין צורך בתוצאה – התיר. [4] אין לגזור מדבריו בשום אופן היתר להכנס לכתחילה, למשל, לחדר מדרגות חשוך עם חיישן תאורה או למסדרון מלון חשוך כשהתאורה נדלקת כשאדם עובר.

אכן, רבנים רבים מתירים (לנוסעים לחו"ל, כעין שעת דחק) שאם האדם לא ממש זקוק לתוצאה – מותר . למשל, אם חדר המדרגות, או מסדרון המלון, אינם חשוכים לחלוטין, וניתן לנוע בהם ב'אור נמוך' - שוב אין צורך בתאורה החגיגית המתרחשת ע"י חיישן התנועה. אין ללמוד מ'היתר' דיעבדי זה להתיר לכתחילה להתקין חיישן כזה בחדר המדרגות בבית של השואל בעצת רב, או במוסד/מלון הנמצא בשליטת שומר השבת.

ח. חיישן ללא תוצאה ממשית

אכן, אם ע"י מעבר האדם ליד חיישן אין כלל תוצאה של הפעלה חשמלית כלשהי (פרט להפעלת החיישן עצמו, ואולי נורית חיווי ומידע ממוחשב פנימי) – יש מקום להתיר, לפחות ברמת דיעבד של מי שנקלע למצב זה.

 הדבר שכיח ב חיישני אזעקה ביתית הממשיכים לפעול גם כאשר האזעקה מושבתת (מצב 'יום'), וניכר בהם נצנוץ כשאדם חולף, אך אין לכך תוצאה ממשית. או לחלוף בצד מחסום לרכב שקבוע בו חיישן פוטו אלקטרי המופעל כשמכונית, או אדם, חולפים על פניו (אבלהמחסום לא עולה ולא יורד,רק החיישן פועל. כיו"ב, פתיחת דלתות וסגירתן גם אם קבוע בהם חיישן (או מתג מגנטי) והפעולה נרשמה אי-שם במיחושב האוגר מידע, אך אין שום נפקות נראית לעין מפעולה זו.

 

האמור בסעיף זה נכון רק אם אין נורת ליבון הנחשבת איסור הבערה מהתורה. אכן, בייעוצנו במכון 'צומת' אנו ממליצים לבטל גם חיישני סרק אלו או לכסותם, כדי שלפחות שלא תהיה שאלת 'מראית עין' ומה שנחזה בעיני הבריות כפעולה אסורה.

ט. בקרת אנרגיה והדחת שירותים

בבתי מלון רבים (וכן גם בבתי חולים ובעתיד במוסדות רבים) קימת בקרת אנרגיה . חיישן המותקן בחדר 'יודע' האם האדם נמצא או יצא, ואז כעבור זמן קצוב נכבית התאורה והמזגן. הבעיה העיקרית היא השיבה לחדר, לתחום הגיולי ע"י החיישן. התוצאה של הכניסה לחדר היא הפעלת תאורה ומזגן.

יש מקום להבחין, בדיעבד ובשעת הדחק, בין מזגן שיש להחשיבו כדרבנן לבין תאורת ליבון הנחשבת דאורייתא.

עמדתנו היא, כאמור, שיש כאן פעולה שירה של האדם בדרך הילוכו. לכן, אם שוכר החדר במלון מודע לנושא עליו לדאוג מערב שבת לביטול החיישנים. ניתן גם להסתירם ע"י כיסוי פיסי (מגבת או נייר אלומיניום).

אם בדיעבד התברר שהם פועלים – השאלה קשורה מאד בנסיבות הצורך העכשווי לתאורה (לילה או יום) והמזגן (קר / חם). קשה לתת פסיקה אחידה לנושא.

שאלת חיישן הדחת שירותים די דומה, כאשר האדם מודע לקיומו. לכתחילה אין להתיר כי זה נחשב לצורכו (או לטובת משתמשים אחרים). מאידך, בשעת דחק גדולה יש מקום לקחת בחשבון גם את נושא 'כבוד הבריות', ובודאי כאשר הכל יכול להיחשב רק כדרבנן.

י. שינוי זרם/מתח/תדר בלבד

אם תוצאת החיישן היא רק שינוי זרם (מתח או תדר) בלבד, ולא הפעלה או ניתוק, אנו מתירים עקרונית לכתחילה. אכן, ללא צורך חשוב רצוי להימנע כ'מדינות הלכתית' ומתוך חשש ל'מדרון חלקלק'.

לפיכך, אנו מתירים מצלמות לכתחילה גם אם אין בהן צורך בטחוני (נגד גניבות, למשל, או פיקוח על עובדים). החיישן (העדשה) קולט כל הזמן את הנעשה מולו, ויש כל הזמן 'תוצאה' על המסך. כשאדם עובר הוא גורם רק לשינוי התוצאה/התמונה על המסך, לדידנו הכל נכלל בקטגוריית שינוי-זרם המקובל עלינו כהיתר. אכן, הלכה למעשה יש חשיבות להכיר איך בדיוק פועל החיישן והאם הוא רציף או ב'מדרגות' ו'קליקים' שאינם נחשבים 'שינוי' אלא 'ניתוק והפעלה', כמו מאוורר 3 דרגות.

 

כאן מקום להעיר כי הנ"ל אמור על ההצטלמות גרידא. שמירת המידע הותרה רק לצרכי בטחון וכד' ולא לצילום אירועים למשמרת , בשם איסור מכה בפטיש (אולי רק בדרגת דרבנן), ואין כאן המקום להיכנס לנקודה זו.

בכלל היתר המצלמות אנו מתירים, בתנאים מסוימים ובדוקים, לכבדי ראיה להשתמש בסורק ידני (דמוי עכבר מחשב) וכן במתקן קריאה ממוחשב הכולל זום אוטומטי .

יא. איתור ג'י.פי.אס.

חיישני איתור (ג'י.פי.אס.) דומים מאד לצילום, אלא שלא חזותי אלא איתור הקוד. עמדתנו היא שאיתור זה מותר עקרונית אם אין תוצאה המופעלת עי"כ. לכן אישרנו אזיקון משמרת בית לשב"ס, וכן ציוד לניטור ואיכון אסירים בכלא ועוד.

 

יב. תאורת LED עם שינוי עצמה

הענקנו אישור מטעם מכון 'צומת' לפנסי 'תאורת פארקים' הניזונים מקולטי שמש ביום והופכים לתאורת שטח בלילה, באמצעות מיקבץ של 24 (למשל) נורות LED חזקות, שאין בהן ליבון. כאשר אדם מתקרב, חיישן תנועה גורם להגברת עצמת התאורה. אישורו שיטה זו לאחר שבדקנו את תהליך החישה ואת התגובה הרציפה של הגברת התאורה, ולא קפיצת מדרגה.

במכון 'צומת' מתכננים לאחרונה פנס LED ידני בשיטה עקרונית דומה; הוא דולק כל השבת בעצמה נמוכה, ובהפעלת חיישן ע"י מגע יד האדם – האור מתגבר עד למקסימום.

 

יג. מתקנים ביתיים הפועלים ע"י חיישני שינוי

ברמה הביתית אנו מתירים משאבות להגברת לחץ המים. המשאבה פועלת כל השבת בעצמה מינימלית. חיישן רגיש בקו אספקת המים לדירות חש ירידת לחץ בשל פתיחת ברז כלשהו והמשאבה מגבירה מעט את עצמתה.

זה גם סודם של מזגני האינוורטר המותרים על ידינו בשופי, למרות החיישן הרגיש שלהם. אין למזגן זה תרמוסטט של ON-Off אלא הוא פועל ברציפות ורק העצמה משתנה לפי תנאי הסביבה שהאדם השפיע עליהם.

שוק יש כבר מקררי אינוורטר בשיטה דומה. גם אותם אנו מתירים ללא פקפוק.

 

 

יד. סיכום

א. הפעלת מכשיר חשמלי או אלקטרוני, מכל סוג שהוא, אסורה בשבת, אם האדם הפעיל לצורך הנחוץ לו או לאחרים.

ב. אין הבדל אם הפעלה היא בידים ממש, כמו לחיצת כפתור או הסטת מתג, או הפעלה באמצעות חיישנים, שלט, או כל ציוד תקני אחר.

ג. גם אם האדם לא הפעיל בידיו, ולא עשה כל פעולה מיוחדת להפעלה, אלא רק הלך בדרכו, ויודע שיש חיישן שיפתח לו את הדלת, או ידיח את השירותים או יפעיל את המזגן וכד - אסור.

ד. אם האדם הפעיל חיישן בלבד, אך אין שום מכשיר שהופעל ע"י כך, כמו חיישן אזעקה שאיננה פעילה וכד' - אין איסור בדבר. רצוי שתגובת החיישן עצמו לא תיראה ע"י נורית חיווי, אך אם קיימת - לא נורא!

ה. אם אדם הלך בדרכו והפעיל מנורה, או כל מכשיר אחר, שאין לו ענין בו (חולף ליד בית זר) - מותר, כעין 'מתעסק'.

ו. יש שהורו להתיר לעבור ליד חיישן שידליק אור בחדר מדרגות או במלון אם יש במקום תאורה נמוכה שדי בה שהאדם יכול להסתדר.

ז. אם החיישן לא מפעיל מכשיר אלא רק משנה את עצמת הזרם, המתח או התדר, והתוצאה החשמלית קימת תמיד והיא רק השתנתה ברצף - מותר לכתחילה (אם אין נורת ליבון או גוף חימום הנחשבים אש). זה ההיתר למצלמות ולפריטים דומים, כמו איתורן גי'.פי.אס., אזיקון אלקטרוני וגלאים נוספים אשר לא מפעילים דבר אלא רק משנים אותו.

ח. שינויים כאלו באמצעות חיישן מצויים במזגני אינוורטר, במשאבות להגברת לחץ, בפנסי תאורה מסויימים - ויש להתירם.[1] . תקציר הרצאה בפני פורום ההלכה של 'בית הלל'.

[2] . הרב נחום רבינוביץ, ובמאמרים רבים של תלמידו הרב ד"ר דרור פיקסלר.

[3] . הרב נחום רבינוביץ, ותלמידו הרב דר דרור פיקסלר, השמים את הדגש על 'עובדין דחול' כמקור לאיסור חשמל בשבת, סבורים שדרך הילוך אין זה עובדין דחול ומותר לכתחילה. לדעתי זו דעה יחידאית !

[4] . והעיר בשורה האחרונה שיש מקום להשיב על דבריו ואינו מעוניין להיכנס לדיונים.

עבור לתוכן העמוד