חשמל בשבת

מדוע אסור להשתמש בחשמל בשבת? האם לחיצה על מתג חשמלי המפעיל נורה, מאוורר או מכשיר אלקטרוני (טלפון נייד) היא איסור מדאורייתא או רק מדרבנן? ומהו?

במאה שנות קיומו של החשמל הנושא נידון בספרות הפוסקים 'לאורך ולרוחב'. הרב יחיאל מיכל עפשטיין, רבה של העיירה נובהרדוק ומחבר ''ערוך השולחן'' מעיד (תרס''ג, 1903) כי ''מלאכת העלעקטרי אינה מצויה ברובי הערים שלנו''. כיום לא תתואר פעולה טכנית ללא חשמל, ולאו דווקא לתאורה.

בקשר לחשמל בשבת קיימת הבחנה מובהקת בין מכשירים המוגדרים 'אש', שיש בהם, לדעת רוב הפוסקים, איסור דאורייתא של 'הבערה' ו'כיבוי' (אם כי כיבוי לעולם הוא דרבנן, מכח הגדרתו כ"מלאכה שאינה צריכה לגופה"), לבין מכשירים ללא 'אש', שהם מרבית מכשירי החשמל והאלקטרוניקה כיום. 'אש חשמלית' קיימת רק אם יש תיל מלובן, כמו בנורת תאורה רגילה (נורת ליבון) או בגופי חימום חשמליים (גם אם החוט המלובן נסתר בתוך מעטפת). הסכמת פוסקי דורנו היא כי הפעלה כזו אסורה מן התורה, כהבערת 'גחלת של מתכת'. 

מכל מקום, שאר המכשירים שאינם בגדר הבערה וכיבוי, מהו איסורם בשבת?

ה"חזון איש'' (שבת סימן נ אות ט)) חידש שכל הפעלה חשמלית אסורה משום ''בונה או מכה בפטיש'', ''כיון שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות''. בעיניו הכנסת זרם חשמלי למכשיר כבוי 'בונה' אותו ומוציאה את המכשיר "ממוות לחיים". רבים מחכמי דורו נחלקו עליו והם מגדירים את ההפעלה כ'שימוש' ולא כ'יצירה'. לדעתם, אין במיכשור חשמלי ללא 'אש' שום איסור דאורייתא.

הרב יצחק שמעלקיש (שו''ת בית-יצחק יור"ד, השמטות סימן לא) דן באיסור שימוש בטלפון שכאמור איננו 'אש'. הוא מחדש כי קיים איסור דרבנן הקרוי ''מוליד''. דוגמא לאיסור זה הוא לרסק ברד ושלג בשבת ולהפוך את המוצק לנוזל וכדומה. 'מוליד' הוא איסור דרבנן בלבד. הדברים נשענים על הגמרא (ביצה כג) שם נאסר להוליד ריח (לבשם) בגדים וכלים בשבת וביום טוב משום 'מוליד ריח'.

יש לציין כי אין איסור הלכתי להוסיף ריח לבגד מבושם. 'מוליד' הוא שינוי מוחלט ממצב למצב ולא הגברת עוצמה. לכן, בתנאים מסויימים יש היתר לשנות עוצמת זרם חשמלי בשבת (אם איננו אש).  

למעשה, כל שומרי ההלכה מקפידים שלא להפעיל בשבת וביום טוב מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, ולא לכבותם, מבלי לדרוש אחר טעמי האיסור ופרטיו. אילו היה הדבר מותר, היו פני השבת משתנים לגמרי, שהרי כמעט שאין דבר שלא ניתן לבצעו ולהפעילו באמצעות כוח החשמל, ותיעשה השבת כחול. הדיון בטעמי האיסור נוגעים בעיקר למקרים גבוליים, כמו בתחומי הרפואה, הבטחון ודומיהם.

להרחבה:

עבור לתוכן העמוד