טלוויזיה במעגל סגור בשבת - שאלה ותשובות

א. רקע

ב. תשובת הרב משה פיינשטיין זצ"ל

ג. תשובת הרב יהושע נויבירט

v v v

מצלמת טלוויזיה במעגל סגור מאפשרת לראות ע"ג מסך את כל מה שעין העדשה קולטת. מדובר במצלמה קבועה המכוונת לקטע מסויים, בדרך כלל לפני דלת ראשית למקום שמור, ואיש בטחון צופה במסך ומוודא בדרך זו את זהות הנכנסים.

מצלמות כאלו נהוגות גם למעקב אחר תנועות באזורים רגישים, כמו ב"מערת המכפלה, בטרמינילים, בכניסות לאתרים בטחוניים, בשירות בתי הסוהר, בשערי ישובים, בבתי מלון, בבתי עסק רבים (שאינם פתוחים בשבת) וכיו"ב. השיטה מתפשטת ונכנסת גם לבתי חולים, בתי אבות, ואפי' לבתים פרטיים המעסיקים שומר קבוע בכניסה הראשית.

רק לעתים האדם הנקלע לשטח המצולם מודע לכך. ולא אחת עולה השאלה היש איסור שבת להכנס "לתחום המצולם", להיחשף לעין המצלמה ולהופיע ע"ג המסך.

להלן חילופי מכתבים בנדון.

ישראל רוזן

ב"ה, י"ג טבת תשמ"ב, 8.1.82

לכבוד הגאון האדיר רבי משה פיינשטיין שליט"א, ניו יורק, ארה"ב

הנדון: העברה בשבת במקום המצולם בטלויזיה במעגל סגור

מתוך התעסקותנו בנושאים הלכתיים טכנולוגיים נתקלנו לא פעם בשאלה הבאה:

במקומות רבים נהוג כיום לראות את העוברים ונכנסים בטלויזיה במעגל סגור. מצלמה מכוונת כלפי הפתח וע"ג מסך הנמצא בריחוק מקום רואים את כל שעין המצלמה רואה. מבחינה טכנולוגית יש זרם בתוך המצלמה, והיא סורקת את השטח המצולם עשרות פעמים בשניה, נקודה אחר נקודה.

חשוב לציין שאין כאן חומר שעליו נקלטת תמונה אלא סידור אלקטרוני בלבד דואג שהנקודה במסך המתאימה לנקודה בשטח תהיה נסרקת בתדירות.

הופעת אדם או חפץ כל שהוא תחת עין המצלמה פירושה שינוי הגוון שהמצלמה פוגעת, מלבן עד שחור וכל גווני הביניים. שינוי הגוון מתורגם במצלמה לשינוי קל במתח, ועי"כ לשינוי במסך. במנורת המסך נפלטים אלקטרונים ובכל נקודה שהם פוגעים במסך נוצרת מעין נקודת אור ע"י חומר זרחני, אשר "אורו" נעלם מיד. עצמת ה"זריחה" תלויה במתח של המצלמה לפי התנאים בשטח.

אם מזדמן אדם למקום בו קימת מצלמה כזו (אפי' ברחובות וברמזורים) - כלום יש איסור שבת לעבור תחת "שבט" המצלמה? וכי יש כאן פעולה חשמלית האוסרת הנעשית בידי אדם, או פעולת רישום או כתיבה, והרי זו איננה מתקימת וכולה "רגע כמימרא", ובכלל לכאורה סמי כתיבה מהכא.

אנא, יחוה כת"ר את דעתו הרמתה, ונודה להיענות מיידית כי הענין מעשי מאד.

ביקרא דאורייתא

הרב ישראל רוזן, מהנדס

אלון שבות, גוש עציון

 

בס"ד שביעי בשבט לפרשת בשלח בשנת התשמ"ב

לכבוד ידידי הרה"ג מוהר"ר ישראל רוזן שליט"א בברכת שלום וברכה,

בקשר להשאלה לעבור לפני מצלמה שעומד בפתח איזה בנין, השיב מורי סבי שליט"א שמאחר שזה כתב שאינו מתקיים, ואפילו עדיף, הוא לכל היותר רק איסור דרבנן, ומאחר שמצד העובר רק הוי לכל היותר פסיק רישא דלא איכפת ליה, אז מותר. וגם מצד המסדר את המצלמה אין איסור מאחר שמסודר מקודם שבת.

בידידות

מרדכי טנדלר

כדי למלא בקשת הרה"ג מוהר"ר ישראל רוזן שליט"א שאצרף כאן חתימתי לתוספת ראיה שכך פסקתי; הריני כך חותם ביום י' לחודש שבט תשמ"ב בנוא יארק, נאום

משה פיינשטיין

ב"ה, י"ח כסלו תשנ"א

לרב הגאון הגר"י נויבירט שליט"א

ברכה ושלום וכט"ס,

קבלתי בטלפון שאלתו בדבר טלוויזיה במעגל סגור בשבת, בקשר לבית כנסת.

ובכן, לפני שנים רבות בתשמ"ב, בקרתי בארה"ב וזכיתי לפקוד את ביתו של גאון הדור הגר"מ פיינשטיין זצ"ל. שלחתי לו את המכתב הרצ"ב בקשר לטלוויזיה במעגל סגור.

וזה אשר השיבני (הלשון היא של הנכד אך הרב זצ"ל עצמו חתם בשולי הדף לראיה ולאישור הפסק. הכת"י קשה מאד לקריאה ולכן אעתיקנו):

"בקשר לשאלה לעבור לפני מצלמה שעומד בפתח איזה בנין, השיב מורי סבי שליט"א שמאחר שזה כתב שאינו מתקיים ואפי' עדיף, הוא לכל היותר רק איסור דרבנן, ומאחר שמצד העובר רק הוי לכל היותר פס"ר דלא איכפת ליה, אז מותר. וגם מצד המסדר את המצלמה אין איסור מאחר שמסודר מקודם שבת".

הריני כך חותם ביום י' לחודש שבט תשמ"ב בנוא ארק, נאום משה פיינשטיין.

יתכן שבנד"ד נחשב פסי"ר דאיכפת ליה, וכמובן אציע כי כת"ר יפסוק בנקודה זו. אשמח מאד אם יודיענו הכרעתו, ואשמח אם ישיבנו בפקס.

ביקרא דאורייתא

ישראל רוזן

 

בע"ה, ו' אלול תשנ"א

כב' מכובדנו וידידנו הגר"י שליט"א רוזן

אחדשה"ט ושמעכ"ת

... בענין טלוויזיה במעגל סגור, מכוון מלפני ש"ק, כבר עניתי כי מי אנכי שאהרהר אחרי דברי בעל האגרות משה זצ"ל, ובפרט שודאי אין לו קיום.

ועוד, מי אומר בכלל שזה כתב. זה אלקטרודות בצורת אדם, והראיה ממחשב שכותבים עליו שם ה'.

ודברתי עם מו"ר הגרשז"א שליט"א והוא אמר לי שאין מקום לחשוש כי אין זה כתב.

אלא דעדין יש לעיין ואנא תשובה, כי חוששני שמא בזמן שאין עוברים אין בכלל זרם, ורק ע"י שאדם עובר הוא גורם לזרם ומופיעה התמונה, ודבר זה מצוי היום ברמקול.

בברה"ת וכוח"ט

יהושע נויבירט

הערת הרב ישראל רוזן: כפי שהתברר, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור המקובלות בשוק פועלות ברציפות ואין בהן "סף" הגורם להפעלתן רק כאשר מתרחשת תנועת אדם וכיו"ב.

עבור לתוכן העמוד