שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1261: יתרו כ' בשבט תשס"ט 10/02/2009

אחת מל"ט מלאכות היא מלאכת טוחן. הטחינה היתה במשכן בהכנת הסממנים (רכיבים צמחיים) שמהם הכינו צבע לצביעת יריעות המשכן. הגדרת אב המלאכה היא חילוק גוף אחד לחלקים קטנים. וכך מגדיר הרמב"ם (שבת ז,ו) את הדברים: "... המחתך את הירק מעט מעט לבשלו הרי זה חייב שזו המלאכה תולדת טחינה, שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה, וכל העושה דבר הדומה לזה הרי זה תולדת טוחן, וכן הלוקח לשון של מתכת ושף אותו כדי ליקח מעפרו כדרך שעושים צורפי הזהב הרי זה תולדת טחינה.
 
כלומר: אב המלאכה הוא כשלוקח גוף אחד וטוחנו, ואילו תולדה היא חיתוך לחתיכות קטנות. וכך אכן מגדיר המגיד משנה (שם,ד).
 
ברם, לפי זה, גם הדוגמא השניה שנוקט הרמב"ם - שף מתכת - היה צריך להיחשב כאב מלאכה, שהרי יש כאן טחינה ממש, ואילו הרמב"ם כתב שזו תולדה!
 
וכנראה צריך לומר שישנו מרכיב נוסף שצריך להיות כדי להחשיב את הטחינה לאב מלאכה, והוא - שפעולת הטחינה תכשיר דבר לאכילה. ואם כך, טחינת דבר שאיננו אוכל, לא יכולה להיות אב מלאכה.
 
לאור זאת, מסתבר שישנם שני דברים שמרכיבים את אב המלאכה: א. הכנת אוכל לבישול;  ב. טחינה של ממש. בדוגמאות הקלאסיות של טוחן היו שני מרכיבים אלו: טחנו את הסממנים ובישלו אותם; טחנו את החטים ואפו אותם.
 
ומהי תולדת טוחן?תולדה היא כאשר הדבר דומה לאב במקצת. במקרה שלנו: כאשר מתקיים אחד מן הדברים, הרי שזו תולדה: או שמחתך אוכל לחלקים קטנים, או שטוחן ממש גם דבר שאיננו אוכל.
 
לכן: מחתך ירק כדי לבשלו חייב, כי התקיים כאן תנאי א': הכנה לבישול (כמובן שהיא צריכה להיות ע"י חיתוך בפרי עצמו, ולא ע"י הכנה כללית). אמנם זוהי רק תולדה ולא אב, כי התקיים רק תנאי אחד (שהרי לא טחן ממש).
 
בשף מתכת - אמנם, תנאי א' לא התקיים ואין כאן הכנה לבישול, אבל תנאי ב' התקיים ויש כאן טחינה ממשית, ולכן אמנם חייב אבל זו רק תולדה. וכך גם בנסורת של עצים.
 
להלכה, אין הבדל בין אב לתולדה, ובשניהם יש איסור תורה. אמנם, לעתים נראה שדווקא במלאכת טוחן ניתנו היתרים מסוימים כאשר מדובר על תולדה (חיתוך ירק) ולא על אב (טחינה ממשית), ואם כך, במלאכה זו, ישנה חשיבות יתירה להבחין בין האב לתולדה.
 
לדעת הר"ח (שבת עד,ב) והרא"ש (שבת ח,ה) אין איסור תורה כשחותך דק, ורק כשטוחן ממש ישנו איסור תורה, אבל להלכה פסק השו"ע (שכא,יב) שיש איסור תורה בחיתוך ירקות "דק דק". מה משמעות הביטוי "דק דק"? כיצד ניתן להכין סלט בשבת? האם מותר להשתמש בקוצץ מיוחד? האם צריך להכין סמוך לסעודה? דברים אלו נבאר בע"ה בגליונות הבאים.
 
1    אב מלאכת טוחן (אם התקיימו שני התנאים):
2    מדובר על מאכל
3    טחינה ממשית
4    תולדת טוחן(גם על תולדה יש איסור תורה)
5    אם התקיים אחד מן התנאים:
 
6    חיתוך ירקות לחתיכות קטנות (גם אם אינו טוחן  ממש)
7    טחינה של מתכת או דבר אחר שאינו ראוי לאכילה
 
8    וכך הלכה, שכל טחינת ירקות או דבר אחר אסורה מן התורה (אב מלאכה) וכן כל חיתוך דק של ירק נחשב כאיסור תורה של טוחן (תולדת טוחן)

הדפסשלח לחבר
תחומין פלוס
עבור לתוכן העמוד